Obec Rouské
Obec Rouské

Informace ke kácení stromů

Informace pro žadatele o kácení stromů

Ke kácení dřevin rostoucích mimo les, vyjma některých případů je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost):

Žádost je oprávněn podat vlastník pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou. Pokud občan chce pokácet strom na obecním pozemku, musí se obrátit se žádostí na Obec Rouské.

 

Povolení ke kácení dřevin není třeba v těchto případech:

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nevyžaduje:

–      pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí

–      pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2

–      pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin

–      pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň

–      jedná – li se o dřevinu, která svým stavem bezprostředně ohrožuje život i zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu – do 15 dnů po zásahu je nutno oznámit toto kácení (jedná se o stromy v havarijním stavu)

–      z důvodů pěstebních, za účelem obnovy porostů a při provádění výchovné probírky - musí být oznámeno písemně alespoň 15 dnů předem

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace:

Řízení je zahájeno na základě podnětu, kterým je žádost vlastníka nebo nájemce pozemku. Datum podání je datem zahájení řízení.

 

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Bez poplatku.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Obvyklá lhůta pro vyřízení žádosti o kácení je 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů od doručení žádosti na Obecní úřad Rouské. Lhůta pro případné odvolání je 15 dnů od vydání rozhodnutí. Kácení může vlastník uskutečnit až po nabytí právní moci rozhodnutí. Kácení se provádí zpravidla v době vegetačního klidu tj. od 1.listopadu do 31.března. 

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost):

Žádost je oprávněn podat vlastník pozemku nebo nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostou. Pokud občan chce pokácet strom na obecním pozemku, musí se obrátit se žádostí na Obec Rouské.

 

Povolení ke kácení dřevin není třeba v těchto případech:

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadí a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nevyžaduje:

–      pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí

–      pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2

–      pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin

–      pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň

–      jedná – li se o dřevinu, která svým stavem bezprostředně ohrožuje život i zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu – do 15 dnů po zásahu je nutno oznámit toto kácení (jedná se o stromy v havarijním stavu)

–      z důvodů pěstebních, za účelem obnovy porostů a při provádění výchovné probírky - musí být oznámeno písemně alespoň 15 dnů předem

 

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této situace:

Řízení je zahájeno na základě podnětu, kterým je žádost vlastníka nebo nájemce pozemku. Datum podání je datem zahájení řízení.

 

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit:

Bez poplatku.

 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Obvyklá lhůta pro vyřízení žádosti o kácení je 30 dnů, ve složitějších případech 60 dnů od doručení žádosti na Obecní úřad Rouské. Lhůta pro případné odvolání je 15 dnů od vydání rozhodnutí. Kácení může vlastník uskutečnit až po nabytí právní moci rozhodnutí. Kácení se provádí zpravidla v době vegetačního klidu tj. od 1.listopadu do 31.března.

Úřad obce

Facebook

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu

Rozpočet obce

rozpocet

Překlad (translations)

GObec mapový portál

gobec mapový portál

Zlatý erb

3. místo - Olomoucký kraj

Cena veřejnosti - Zlatý erb

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky