Pojmenování a popis agendy / parametr zpracování Osobních údajů  Evidence obyvatel Místní poplatky Mzdová a personální agenda Účetnictví JSDH SMS infokanál Volby Vidimace a legalizace Kronika Vítání občánků Zápisy zastupitelstva Czech point Knihovna Smlouvy ESS školení BOZP Správní rozhodnutí Úřední deska Střet zájmů Žádosti podle 106/1999 Sb.
Jsem správcem nebo  zpracovatelem? Pokud zpracovatelem - pro jakého správce? (konkrétní označení) Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Kombinace Správce+Zpracovatel Správce Správce Správce Správce Správce Správce Správce správce
Účel zpracování evidence obyvatel místní poplatky mzdová agenda zpracování účetnictví Evidence členů jednotky informování obyvatel obce volby ověřování podpisů a listin vedení kroniky organizace vítání občánků,  včetně pamětní knihy vítání zasedání zastupitelstva obce výstupy z Czech point evidence vypůjčených knih smluvní vztah evidence pošty školení BOZP správní agenda úřední deska střet zájmů žádosti podle 106/1999 Sb.
Kategorie subjektu údajů (fyzických osob, jichž se údaje týkají)
občané obce občané obce, majitelé rekreačních objektů zaměstnanci obce, členové zastupitelstva, členové volebních komisí občané obce, majitelé rekreačních objektů členové jednotky sboru dobrovolných hasičů přihlášený odběratel  oprávnění voliči žadatel občané obce nově narozené děti - občané obce účastníci řízení účastníci řízení, žadatelé uživatel knihovny účastníci řízení, žadatelé adresát a odesílatel zásilek zaměstnanci obce účastníci řízení účastníci řízení žadatelé, starosta, místostarosta žadatelé
Kategorie osobních údajů elektronicky a  listinně: jmenné, adresní, datum a místo narození, rodinný stav, svéprávnost elektronicky a  listinně: jmenné, adresní, datum narození elektronicky a  listinně: jmenné, adresní, datum a místo narození, rodinné údaje, bankovní spojení, zdravotní stav elektronicky: jmenné, adresní, datum narození a a  listinně: jmenné, adresní, elektronicky a listinně: jmenné, adresní, datum narození, kontaktní údaje, zdravotní stav elektronicky: jmenné, adresní, datum narození, kontaktní údaje elektronicky a  listinně: jmenné, adresní, datum narození listinně: jmenné, adresní, datum a místo narození, průkaz totožnosti listinně: jmenné elektronicky: jmenné, adresní, datum a místo narození, pamětní kniha: jmenné,  datum narození elektronicky a  listinně: jmenné, adresní, datum narození elektronicky: jmenné, adresní, datum a místo narození, průkaz totožnosti listinně: jmenné, adresní elektronicky a  listinně: jmenné, adresní, datum narození elektronicky: jmenné, adresní, datum narození, kontaktní údaje listinně: jmenné elektronicky a listinně: jmenné, adresní, datum narození, kontaktní údaje elektronicky a listinně: jmenné, adresní, datum narození elektronicky a listinně: jmenné, adresní, datum narození, kontaktní údaje Jmené, adresnné, kontakty, datum narození
Příjemce osobních údajů nebo kategorie příjemců určeni zaměstnanci obce účetní, starosta účetní, starosta účetní, starosta účetní, starosta účetní, starosta účetní, členové volebních komisí účetní, starosta široká veřejnost účetní, starosta široká veřejnost účetní, starosta knihovnice účetní, starosta účetní, starosta účetní, starosta účetní, starosta široká veřejnost účetní, starosta Určení zaměstnanci
Doba uchování osobních údajů elektronicky neomezeně, listinně 10 let elektronicky 5 let od ukončení, listinně 5 let elektronicky neomezeně, listinně 50 let elektronicky neomezeně, listinně 5 let elektronicky neomezeně, listinně 5 let a 50 let mzdová agenda elektronicky 5 let elektronicky 5 let od ukončení, listinně 5 let listinně 10 let listinně 10 let pamětní  kniha: trvale; pracovní seznam: 1 měsíc po akci elektronicky neomezeně, listinně 10 let elektronicky neomezeně listinně 5 let elektronicky neomezeně, listinně 15 let elektronicky neomezeně, listinně 5 let listinně 5 let elektronicky neomezeně, listinně 5 let elektronicky do doby sejmutí, listinně 5 let elektronicky neomezeně, listinně 5 let 5 let (poté probrat co jde do archivu, co jde ke skartaci)
Předávají se  osobní údaje mimo EU? Pokud ano, podrobnosti o předání NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE
Právní titul účelu zpracování dle čl. 6/1 ON:
a) souhlas
b) plnění smlouvy
c) splnění právní povinnosti
d) nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu
e) splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu či při výkonu veřejné moci na základě pověření
f) oprávněný zájem příslušného správce či třetí strany
c c c c c a c c c e c c c c c c c c c e
Právní základ pro zpracování (pro případ titulu dle čl. 6 odst. 1 písm. c), e), f) + v případě písm. f) oprávněné zájmy správce nebo třetí strany   zákon o evidenci obyvatel 133/2000 Sb. zákon o místních poplatcích 565/1990 Sb. zákon 262/2006 Sb., zákoník práce zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a prováděcí vyhláška 410/2009 Sb zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákon 262/2006 Sb., zákoník práce Není třeba vyplnit buňku. zákon o volbách zákon 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu zákon č. 132/2006 Sb, o kronikách obcí § 36a ZOB zákon o obcích, 128/2000 Sb. zákon 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy a zákon č.111/2009 Sb., o základních registrech  zákon č. 257/2001 Sb, o knihovnách… občanský zákoník 89/2012 Sb. zákon č. 499/2004, o archivnictví a spisové službě zákon 262/2006 Sb., zákoník práce zákon 500/2004 Sb, správní řád zákon o obcích, 128/2000 Sb. a zákon 500/2004 Sb, správní řád zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 106/1999 Sb., - Zákon o svobodném přístupu k informacím,
Zda poskytování osobních údajů je zákonným či smluvním požadavkem, zda subjekt údajů má povinnost OÚ poskytnout + důsledky neposkytnutí zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný NE zákonný zákonný zákonný NE zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný zákonný
Pokud se údaje nezískaly od subjektu údajů a jejich získání není uloženo zákonem, jaký je zdroj osobních údajů? x x x x x X x x x x x x x x x x x x x X
Zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud ano, informace o tom NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE